Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 中心簡介 > 發展目標
發展目標

一、近程發展目標

         1. 產品與技術之開發是以人為主要核心,以整合之團隊為主軸,結合全校有關車輛科技研

             之老師,建立堅強研發團隊。

         2. 充實軟硬體設備,強化專業訓練,整合校內外資源,促成各校之校際夥伴關係及合作。

         3. 支援國科會深耕工業基礎技術專案「電動化動力系統與電動巴士節電技術研究計畫」,落

             實技術生根

二、中長程發展目標

         1. 與教育部典範科技大學計畫及教學卓越計畫相互支援,建構完整的車輛科技研發與人才培

             育機制。

         2. 建置成為全國車輛科技研發基地與電動車示範中心。

         3. 人才卓越、設備卓越、技術卓越,成為業界研發的好伙伴,永續經營與發展。